Utorak, 16 srpnja, 2024
Novosti

Nabava “Paketa kućanskih potrepština” u sklopu projekta “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama”

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0234 u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) Udruga tjelesnih invalida Sinj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 03. siječnja 2019. godine objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI

1/ PODATCI O NARUČITELJU
Naziv i sjedište: Udruga tjelesnih invalida Sinj, Luka 15 21230 Sinj
OIB: 78608409604
Broj telefona: +385 95 9003977
Kontakt osoba: Vojislav Barać
Adresa elektroničke pošte: utis.sinj@st.t-com.hr
Internetska stranica: www.utis.hr

II/ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
UP.02.1.1.05.0234 – 1

III/ VRSTA POSTUPKA NABAVE

Vrsta postupka nabave je postupak iz članka 5.4. (Javno nadmetanje), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0234, Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

IV/ PREDMET NABAVE
Predmet nabave je „Paketi kućanskih potrepština“ za 24 mjeseca.
Količina predmeta nabave definirana je Prilogom III — Troškovnik. Količine se moraju ponuditi sukladno traženom.

V/ DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Obavijest o nabavi kao i cjelokupna Dokumentacija za nadmetanje je dostupna za besplatno preuzimanje na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na web stranici udruge www.utis.hr.

VI/ ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je do 18.siječnja 2019.g. do 15:00 sati prema srednjeeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.
Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Udruga tjelesnih invalida Sinj, Luka 15 21230 Sinj, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.
i u gornjem lijevom kutu omotnice treba biti naznaka:

NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE

Nabava higijenskih potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta „Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama“, UP.02.1.1.05.0234. u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05).
Naziv i adresa ponuditelja

VII/ JEZIK
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

VIII/ TRAJANJE POSTUPKA
Za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu postavljati pitanja i zahtijevati pojašnjenja vezana za dokumentaciju za nadmetanje. Sva pitanja koja gospodarski subjekt želi postaviti Naručitelju, a proizlaze iz eventualnih nejasnoća u sadržaju dokumentacije za nadmetanje, kao i svaka druga komunikacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata mora biti isključivo u pisanom obliku putem elektroničke pošte: utis.sinj@st.t-com.hr.
Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezanima uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo ako su zahtjevi pravovremeni te

dostavljeni putem elektroničke pošte na adresu kontakt osobe utis.sinj@st.t-com.hr. Zahtjev se smatra pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom sedmog (7) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Odgovore na pitanja i pojašnjenja Naručitelj će staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija za nadmetanje (poveznica: http://www.strukturnifondovi.hr/ i www.utis.hr) najkasnije tijekom petog (5) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

 

OBAVIJEST O NABAVI

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-UTIS

PRILOG 1 PONUDBENI LIST

PRILOG 2 IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA

PRILOG 3 TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK UTIS

PRILOG 4 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PRILOG 5 ZAJEDNIČKA PONUDA

PRILOG 6 IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA

PRILOG 7 IZJAVA O ROKU ISPORUKE

UTIS – Oznaka s logom za paket – Zaželi

OBRAZAC UGOVORA O NABAVI UTIS

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida Sinj – UTIS.